ԻՄ ԶԱՄԲՅՈՒՂԸ
Online chat Online chat 374 77 88 09 88 9:00-24:00
BACK
Դիտեք բոլորը

Անվտանգության քաղաքականություն

Ընդհանուր դրույթներ

Գրանցվելով «Նորիկ 70» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ «Վաճառող») վեբ կայքերում  և/կամ ձեռնարկելով որևէ կոնկրետ գործողություն, որը ենթադրում է անձնական տվյալների գրանցում և ներկայացում՝ ֆիզիկական անձինք/գնորդները (այսուհետ` «Գնորդ») սույն գաղտնիության քաղաքականության (այսուհետ` «Քաղաքականություն») համաձայն տալիս են իրենց համաձայնությունը անձնական տվյալների մշակման համար:

 

Վաճառողը կարող է ժամանակ առ ժամանակ փոփոխել սույն Քաղաքականությունը:

Գնորդը պետք է պարբերաբար վերանայի սույն Քաղաքականությունը:

 Վաճառողը  սույն Քաղաքականությամբ սահմանված կարգով և նպատակներով հավաքում է ֆիզիկական անձանց անձնական տվյալները, որոնք թույլ են տալիս կամ կարող են թույլ տալ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նույնականացնել նրա ինքնությունը, այդ թվում`

 • անուն, ազգանուն,
 • ծննդյան ամսաթիվ,
 • կոնտակտային տվյալներ (հասցե, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար և այլն):
 1. Մշակվող անձնական տվյալների անվտանգության ապահովման միջոցները
 2. Մշակվող անձնական տվյալների պաշտպանությունն ապահովելու համար Ընկերությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ իրավական, կազմակերպչական, տեխնիկական պաշտպանության միջոցներ՝ պետական իշխանության իրավասու մարմինների (կարգավորող մարմիններ) նորմատիվ պահանջներին համապատասխան:
 3. Անձնական տվյալների պաշտպանության միջոցները մշակվում են ՀՀ օրենսդրության, Ընկերության տեղեկատվական անվտանգության քաղաքականության պահանջների համաձայն և Ընկերության տեխնիկական հնարավորություններին համապատասխան: Կորպորատիվ փաստաթղթերում նման պահանջները ներառելու պարտականությունը հանձնարարված է փաստաթղթերի մշակողներին:

 Անձնական տվյալների գաղտնիությունը

Ընկերությանը հայտնի դարձած անձնական տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հանդիսանում է գաղտնի տեղեկատվություն և պաշտպանված է օրենքով:

 Եզրափակիչ դրույթներ

1.Սույն Քաղաքականությունը, ինչպես նաև դրա բոլոր փոփոխությունները, հաստատվում են Ընկերության գլխավոր տնօրենի կողմից և ուժի մեջ մտնում Ընկերության կայքում http://www.karginshin.am կայքում հրապարակումից հետո:

2.Սույն Քաղաքականության ուժի մեջ մտնելու պահից նրա նախորդ խմբագրությունները համարել ուժը կորցրած:

3.Եթե սույն քաղաքականության դրույթները հակասում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա գործում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխան դրույթները:

 

 

Գնված ապրանքի վերադարձման քաղաքականություն

 1. Գնորդը իրավունք ունի վերադարձնելու կամ փոխարինելու գնված ապրանքը այլ չափի, ձևի, գույնի կամ համանման կոմպլեկտայնության ապրանքով, եթե նշված ապրանքը հարմար չէ ձևով, եզրաչափքերով, գույնով, չափով կամ այլ պատճառներով չի կարող օգտագործվել սպառողի կողմից իր նշանակությամբ` գնի տարբերության դեպքում անհրաժեշտ վերահաշվարկ կատարելով վաճառողի հետ, բացառությամբ կառավարության սահմանած անվանացանկով ապրանքների:
 2. Գնված ապրանքը փոխարինվում կամ վերադարձվում է, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկանիշները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները, ինչպես նաև գնորդին  տրված վճարման փաստը հավաստող հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոնը  կամ այլ հաշվարկային փաստաթուղթ և գնված ապրանքը հենց մեր խանութ-սրահից ձեռք բերելու մասին ապացույցներ:
 3. Գնորդը իրավունք ունի փոխարինելու կամ վերադարձնելու գնված ապրանքն միայն իրեն հանձնելու օրվանից 14 օրվա ընթացքում:
 4. Գնված ապրանքը վերադարձնելու կամ փոխարինելու նպատակով վաճառողի գտնվելու վայր հասցնելու հետ կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի հաշվին:

Գնված ապրանքը չի կարող վերադարձվել՝

 1. եթե ապրանքների պատրաստումը և մատակարարումը իրականացվել են գնորդի հատուկ պահանջներին համապատասխան, կամ ապրանքները անհատականացված են,
 2. երբ մատակարարվում են ապրանքներ, որոնք ունեն արագ փչացման, քայքայման կամ որակի փոփոխության հատկություն,
 3. կապարակնքված ապրանքների վաճառքի դեպքում, որոնք վերադարձման ենթակա չեն առողջապահական կամ հիգիենիկ նկատառումներից ելնելով, և որոնք մատակարարվելուց հետո ապակապարակնքվել են գնորդի կողմից.
 4. ապրանքների վաճառքի դեպքում, որոնց մատակարարումից հետո, իրենց բնույթից ելնելով, անքակտելիորեն միախառնվում են միմյանց հետ,

Գումարի վերադարձ

Պատվերը չեղարկելուց և ապրանքի վերադարձից հետո գումարը վերադարձվում է հաճախորդի կողմից նշված հաշվեհամարին կամ կանխիկ:

Գումարը հաշվեհամարին փոխանցվում է ապրանքի վերադարձից հետո ոչ ուշ քան 10 օրվա ընթացքում:

*Ստորև ներկայացված ապրանքատեսակները ենթակա չեն վերադարձի կամ փոխանակման

1.Փականներ, միջուկներ, բանալիներ, բռնակներ,մեխանիզմներ

Հղումը այստեղ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=107096

 

 

«Նորիկ 70» ՍՊԸ-ի օնլայն խանութում ապրանքների առուվաճառքի պայմաններ և կանոններ

«Նորիկ 70» ՍՊԸ-ի օնլայն խանութում ապրանքների առուվաճառքի սույն պայմանները և կանոնները (այսուհետ տեքստում՝ Կանոններ) սահմանում են «Նորիկ 70» ՍՊԸ-ի օնլայն խանութում ապրանքների առուվաճառքի ընդհանուր պայմանները և կանոնները, ինչպես նաև «Նորիկ 70» ՍՊԸ-ի օնլայն խանութում ապրանքների վաճառքն իրականացնելու ժամանակ Վաճառողի, գնորդների, առաքման ծառայության և այլ անձանց միջև փոխգործակցության կարգը:

Գնելով karginshin.am կայքում առկա ապրանքները՝ Դուք համաձայնվում եք սույն Պայմանների հետ, ինչպես նաև համաձայնվում եք օգտագործել ձեռքբերած արտադրատեսակները և ապրանքները սույն Պայմաններին համապատասխան:

Հետևաբար գնումներ կատարելուց առաջ խնդրում ենք ուշադիր կարդալ մեր Պայմանները։

Պատվերի տեղադրում

 1. Պատվերի տեղադրման համար Գնորդը մուտքագրում է հետևյալ տվյալները.

- Գնորդի կամ ստացողի ԱԱՀ,

- Գնորդի կոնտակտային հեռախոսահամարը,

- Գնորդի էլեկտրոնային հասցեն,

- Պատվերի առաքման հասցեն,

 1. Գնորդը երաշխավորում է իրեն վերաբերող բոլոր տվյալների հավաստիությունը և ամբողջ ծավալով պատասխանատվություն է կրում դրանց իրականությանը համապատասխանելու համար:  Գնորդի կողմից տվյալների մուտքագրումը նշանակում է Գնորդի համաձայնությունը Վաճառողի կողմից իր անձնական տվյալների մշակմանը (կատարվում է ավտոմատացված սարքավորումների միջոցով կամ առանց դրանց օգտագործման), այդ թվում, հավաքում, գրանցում, կուտակում, պահեստավորում, ճշգրտում (թարմացում, փոփոխում), վերբեռնում, օգտագործում, փոխանցում (տարածում, մուտք), անձնական տվյալների ապաանհատականացմանը, արգելափակմանը, վերացմանը, ոչնչացմանը՝ ապրանքների առուվաճառքի պայմանագրի ձևակերպման ամբողջ ընթացքում, գնորդի կողմից օնլայն խանութից ապրանքներ ձեռք բերելու հնարավորությունն ապահովելու նպատակով:  Վաճառողը պարտավորվում է ապահովել Գնորդի կողմից տրամադրված անհատական տվյալների գաղտնիությունը եւ պաշտպանությունը ` ՀՀ անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրության կանոններին համապատասխան:

Վճարում

 1. Արտադրատեսակները և ապրանքները հնարավոր է գնել karginshin.am կայքում (այսուհետ՝ Կայք)՝ բանկային քարտի միջոցով, օնլայն վճարային համակարգերի միջոցով, կամ առձեռն վճարման եղանակով:
 1. Ապրանքի գինը նշվում է վեբ կայքում: Ապրանքի գինը ներառում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր հարկերը:
 2. Ապրանքի գինը կարող է փոխվել Վաճառողի կողմից միակողմանիորեն: Ապրանքի գինը գործում է մինչև Գնորդը սեղմում է «Պատվիրել» կոճակը: «Պատվիրել» կոճակը սեղմելուց հետո գինը ենթակա չէ փոփոխման:
 3. Բանկային քարտերով վճարումների ընդունումը և մշակումն իրականացվում է բանկի կողմից: Վաճառողը չի կատարում մշակում, այդ թվում `Գնորդի բանկային տվյալների հավաքագրում և պահպանում:
 1. Կայքում էլեկտրոնային պատվերը լրացնելով և տեղադրելով՝ Դուք տվյալ ապրանքների առաջարկ եք կատարում սույն Պայմաններին համապատասխան, ինչը մեր կողմից ընդունվելու դեպքում համարվում է պարտավորեցնող պայմանագիր։
 2. Օնլայն վճարման դեպքում Գնորդը կրում է պատասխանատվություն տվյալների մուտքագրման ճշգրտության համար:
 3. Քարտերով կատարված վճարումների հետ կապված հարցերի պարզաբանման համար Գնորդը պետք է դիմի քարտը թողարկող բանկին:
 4. Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում մուտքագրված տվյալների իսկության/ ճշգրտության և վճարային համակարգերի տեխնիկական խափանման / անսարքությունների համար:
 5. Եթե գնորդը ընտրում է «կանխիկ վճարում առաքման ժամանակ» տարբերակը, վճարումը կատարվում է Գնորդի կողմից Առաքման ծառայության կողմից ապրանքի առաքման պահին: Վճարումը կատարվում է ՀՀ դրամով` պատվիրված ապրանքների ամբողջ արժեքի չափով: Ապրանքները Գնորդին չեն փոխանցվում, եթե վերջինս հրաժարվում է վճարել կամ պատվերի առաքման պահին գնորդի մոտ բացակայում է  պատվիրված ապրանքի ամբողջ արժեքի չափով գումարը: Եթե Գնորդը հրաժարվում է վճարել Պատվերի համար կամ, եթե Գնորդը պատվերի առաքման պահին չունի պատվիրված ապրանքի արժեքի չափով գումար, ապա Պատվերը համարվում է չեղարկված:

Եզրափակիչ դրույթներ

 1. Սույն Կանոնների նկատմամբ կիրառվում են ՀՀ օրենսդրության նորմերը:
 2. Վաճառողն իրավունք ունի զիջել կամ այլ կերպ փոխանցել Գնորդի հետ իր հարաբերություններից ծագող իր իրավունքները և պարտականությունները երրորդ անձանց:
 3. Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում օնլայն խանութում ձեռք բերված Ապրանքների ոչ պատշաճ օգտագործման հետևանքով Գնորդին պատճառված վնասների համար:
 4. Վաճառողն իրավունք ունի Գնորդին զրկել օնլայն խանութում ապրանք ձեռք բերելու իրավունքից, եթե կա ապացույց, որ գնորդը խախտել է ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն Կանոններով սահմանված նորմերը:
 5. Վաճառողը իրավունք է վերապահում իրեն փոփոխություններ մտցնել սույն Կանոններում, հրապարակելով դրա մասին տեղեկատվությունը www.karginshin.am կայքում, դրա հետ կապված Գնորդը պարտավորվում է պարբերաբար հետևել Կանոնների փոփոխություններին:
 6. Այս պայմաններից բխող բոլոր վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 7. Գնորդը սույնով տալիս է իր համաձայնությունը Վաճառողին տեղեկատվություն ուղարկելու Վաճառողի տարբեր նախաձեռնությունների մասին `էլեկտրոնային փոստի հասցեին կամ Գնորդի կողմից նշված հեռախոսահամարին SMS- հաղորդագրությունների ուղարկելու միջոցով: Գնորդը ցանկացած պահի իրավունք ունի հրաժարվել փոստային առաքումը ստանալուց՝ Վաճառողին այդ մասին տեղեկացնելով: